Att studera på yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning eller YH-utbildning, kombinerar lärande på arbetsplats och i skolbänk. YH-utbildningar erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.

Hantverksakademin skiljer sig från de flesta YH-utbildningar, då vårt uppdrag är att bevara de traditionella hantverksyrkena.

Här hittar du information om vanliga begrepp på yrkeshögskolan, oavsett om du vill veta mer om Europass eller vad skillnaden mellan YH och KY är.

Vad är yrkeshögskola?

På en yrkeshögskola utbildar du dig för ett speciellt yrkesområde. YH-utbildning eller yrkeshögskoleutbildning passar dig som vet vad du vill arbeta med och vill ha arbete direkt efter genomgången utbildning.

En yrkeshögskoleutbildning svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde och det är därför viktigt att utbildningarna har nära kontakt med arbetslivet.

På Hantverksakademin i Stockholm erbjuder vi olika yrkesutbildningar i form av lärlingsutbildning. Här kan du läsa mer om vad det innebär att gå en lärlingsutbildning och att vara lärling.

YH-utbildningars innehåll

Innehållet i YH-utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Behörighet

För att vara behörig till studier på yrkeshögskola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet till högskolestudier. Ibland krävs också en särskild behörighet. Om antalet sökande och behöriga överstiger antalet platser i utbildningen sker ett urval utifrån förutbestämda villkor, vilka kan skilja mellan olika utbildningar.

Grundläggande behörighet för YH-utbildning

  1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på annat sätt har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten, exempelvis specifika kurser eller program från gymnasieskolan.

Reell kompetens

En utbildningsanordnare kan även förklara en sökande behörig till en utbildning efter en validering av den sökandes kunskaper.

Urval

Urvalet kan ske utifrån till exempel meritvärde på betyg eller längden av yrkeserfarenhet. Villkoren är generösa och tar hänsyn inte bara till formella meriter utan även till den verkliga kompetens en sökande har.

Examen

YH-utbildningar kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen beroende på längd och nivå. En del kortare utbildningar avslutas inte med examen, för dessa utfärdas ett utbildningsbevis.

Europass

Ett led i EU:s arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder, vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Studiemedel

Yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som studerande till studiemedel på samma sätt som andra högskole- och universitetsstudier. Det gäller under hela utbildningen, även under den arbetsplatsförlagda tiden. Du ansöker själv om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Utförligare information finns på CSN:s hemsida.

Utbildningsanordnare

YH-utbildningar anordnas av många skilda aktörer på många platser i landet. Utbildningar ges inom de områden där kvalificerad arbetskraft behövs. Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningarnas kvalitet, följer upp resultat och gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning.

KY - YH - Vad är vad?

KY-utbildning, förkortning för Kvalificerad Yrkesutbildning, är det som idag heter YH-utbildning - alltså yrkeshögskoleutbildning. KY-utbildning finns alltså inte kvar i det svenska utbildningssystemet.

På Hantverksakademin i Stockholm erbjuder vi hantverksutbildning i form av lärlingsutbildning på vår yrkeshögskola. Välkommen att ansöka till utbildningen eller gör en intresseanmälan om du har frågor angående utbildningen. Under "Om utbildningen" och "Hantverksyrken" kan du läsa mer om utbildningen och de olika yrken som är aktuella.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning är för många ett diffust begrepp som kan innefatta allt från ganska korta och grundläggande studier till väldigt avancerade och långa sådana. Det som kännetecknar en yrkesutbildning är att den i motsats till de klassiska akademiska utbildningarna varvar teoretiska och praktiska moment, där den praktiska delen dominerar. Majoriteten av dessa utbildningar använder sig av någon form av praktik (LIA), ofta förlagd på en extern arbetsplats.

Om en yrkesutbildning utfärdar en examen efter avslutade studier, leder denna utbildning till en yrkestitel inom ett särskilt område. Exempelvis är Hantverksakademin i Stockholm en av landets enda lärlingsutbildningar inom traditionella hantverk som leder till yrkeshögskoleexamen efter avslutade studier.