Vår pedagogik

Hantverksakademins idé är att utbilda morgondagens hantverkare. Vår utbildning sker i en modern lärlingsmodell, där du arbetar sida vid sida med din mäster, för ett individnära lärande och en uppdaterad yrkeskunskap. Vi vill rusta framtidens hantverkare och samhällsmedborgare sett ur ett kulturellt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv.

Utbildningen präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. I hela utbildningen är arbetslivet och aktuell bransch högst närvarande. På Hantverksakademin utbildas du för ett yrke, inte för ett företag. 

Utbildningens upplägg och organisation

Utbildningen på Hantverksakademin bedrivs enligt konceptet modern lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning är i hög grad en relationsbaserad utbildningsform och vi lägger stor vikt vid att matcha lärling/studerande med mäster/handledare. Som studerande har du en utbildningsansvarig som är skolans kontakt med LIA-platsen.

Utbildningen präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. I hela utbildningen är arbetslivet och aktuell bransch högst närvarande. Skolan har en väl upparbetad organisation och gedigen kompetens samt erfarenhet för att hantera ett upplägg som innebär stor flexibilitet utan att förlora formell giltighet och garanterad likvärdighet samt rättssäkerhet.

Utbildningen har en utbildningsansvarig och en utbildningsledare. Utbildningsledaren har ett helhetsperspektiv på detaljnivå gällande utbildningens alla delar. När du studerar på Hantverksakademin har du en utbildningsansvarig som tillsammans med dig har övergripande ansvar för din utbildningstid. Denna person håller kontakt med din LIA-plats, kontrollerar att du lär dig det du ska och stämmer av din utveckling mot utbildningens styrdokument, för att du ska ha så goda förutsättningar som möjligt att nå utbildningens samtliga mål. I de teoretiska momenten ansvarar den undervisande läraren för kurs och kunskapskontroll.

Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen

Lärlingsutbildningens teoretiska delar ges huvudsakligen i föreläsnings- och seminarieform och tar cirka 20 procent av din sammanlagda studietid. I moment av självstudier och grupparbeten finns ansvariga lärare tillgängliga. Vid moment med inkallad extern expertis står skolans lärare och ledning för den garanterade rättssäkerheten i förhållande till gällande styrdokument. Kurserna är arbetslivs- alternativt yrkesinriktade i sina upplägg med tydliga examensmål i varje kurs. Vissa kurser är delade mellan skola och företag, till exempel kan ett uppdrag ges i skolan och följas av färdigställande på företag alternativt en konkret situation beskrivs på företag, som utvärderas och analyseras på skolförlagd tid.

Genom utbildningens ledningsgrupp är aktuell bransch närvarande i utbildningens alla delar. Därtill finns skolans ägare, Stockholms Hantverksförening, i samma lokaler som skolan, vilket innebär goda förutsättningar för gynnsamt nätverkande då du är studerandemedlem i föreningen under din studietid. Detta medlemskap möjliggör ett aktivt nätverkande där du parallellt med din yrkesutbildning ges mycket goda förutsättningar för att etablera kontakter med olika aktörer inom din bransch.

LIA - fyra dagar i veckan under hela utbildningen

Modern lärlingsutbildning innebär ett upplägg utan avskilda LIA-perioder. Upplägget är att se som en helhet med yrkeslivet i fokus. Examenskriterier, anlitningsbarhet och anställningsbarhet inom yrket står som målbild. Inom denna helhet ligger LIA-tid och skoltid parallellt under hela utbildningen. Kurser som är skolförlagda respektive företagsförlagda kompletterar varandra för att bidra till denna helhet. Skolan är tydlig med innehållet i utbildningsupplägget där 80 procent av utbildningstiden genomförs ute på företag och 20 procent av utbildningstiden genomförs i skolan.

Att skaffa och kvalitetssäkra LIA-plats

På Hantverksakademin är du fyra dagar i veckan på din LIA-plats. Hantverksföretag är ofta små, både till ytan och till antalet anställda. Därför är kemin mellan mäster och lärling oerhört viktig. Vår övertygelse är att det är du själv som vet bäst vilken miljö som passar dig att lära dig i. Eller vilka - det är inte ovanligt att våra elever byter LIA-plats under studietiden, exempelvis för att kunna lära sig fler inriktningar eller tekniker. Skolan är ansvarig, men för bästa matchning förväntas du vara aktiv vid anskaffning av LIA-plats genom att själv knyta kontakter med företag. Skolan ansvarar för kvalitetssäkring och kontroll av LIA-plats.

Skolan skriver avtal med företaget som förtydligar överenskommelsen mellan skolan och företaget. Skolan stöder handledaren i sitt uppdrag genom att utbildningsledare och utbildningsansvarig finns som samtalspartner. Skolan förbereder och stöttar för uppdraget samt ger vidare fördjupning kring detaljerad hantering av detta. Handledaren på LIA-platsen får tydlig information kring skolans och dina förväntningar vid placering. Om avstämning visar att förväntad kunskapsprogression inte uppnås och utbildningsansvarig bedömer att detta har med företagets begränsning på yrkesområdet att göra byts LIA-plats. Detta för att trygga att du utbildas för ett yrke och inte för ett företag.

Metoder för kunskapskontroll

Teorikurserna hålls av utbildade lärare. Kunskapskontroll består av skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar och prov. LIA-kurser kontrolleras regelbundet av utbildningsansvarig på skolan. I trepartssamtal (studerande/handledare/skola) gås kurs- och yrkesplanen igenom. Din yrkesplan har tagits fram i dialog med aktuell bransch och visar kunskapsprogression i yrket; vilka moment som avklarats respektive återstår. Handledare på LIA-platserna deltar i bedömningsprocessen, dock inte som betygsättare. Mindre kompletteringar kommuniceras och planeras mellan studerande och ansvarig handledare.

Vid klagomål gällande bedömning finns uppsatta rutiner för hantering. Ytterst beslutar utbildningsledaren gällande pedagogiska spörsmål. Hantverksakademin har sedan länge arbetat med denna typ av kunskapskontroll och har utvecklat den med fokus på kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet.

Betygskriterier och betygskrav

Skolan arbetar med dig och ditt yrke i fokus. Lärandeperspektivet i lärlingsutbildningen är mångfacetterat och individualiserat vilket innebär att stort fokus läggs på betyg, bedömning och kvalitet. Skolan rekryterar ämnes- och yrkeslärare med krav på behörighet som en grundläggande garanti för korrekt hantering av betyg och bedömning i enlighet med lag och förordning. Handledaren är dock inte formellt betygssättande.

Framtagandet av kursplaner med betygskriterier görs av behörig och kunnig personal samt hålls i nära relation till det yrke som utbildningen syftar till, och fastställs av ledningsgruppen för utbildningen. I detta blir branschens krav på avsedd nivå närvarande. I varje kurs ska examensmålen samt det övergripande syftet för aktuell utbildning vara tydliga. Varje bedömning dokumenteras och ska kunna redovisas vid förfrågan.

Entreprenörskap i utbildningen

I upplägget med kombinationen stor andel lärlingsutbildning och skolförlagda kurser finns ett stort utrymme för att uppmuntra och utveckla både entreprenörskap i betydelsen företagsamhet, och det mera abstrakta förhållningssättet i entreprenöriell kompetens. För att garantera att detta hanteras inom ramen för utbildningen finns det tydligt inskrivet i utbildningens mål och omsätts inte minst inom ramen för LIA. I kombination med utvärdering och analys ges en bra grund för dig att träna och utveckla detta förhållningssätt. En del i utvecklandet av dessa kompetenser är nätverkande som också är en viktig del av utbildningen. Här får du tillgång till intryck/idéer som innebär utökade möjligheter att planera och upptäcka lösningar/infallsvinklar, både då det gäller företagande i stort och när det gäller förhållningssätt på detaljnivå.

Tidsfördelning en vanlig vecka på Hantverksakademin

  Procent av veckan Antal timmar/vecka
Lärarledd verksamhet 20 % 8 timmar
Handledarledd verksamhet 80 % 32 timmar