Vad krävs för att söka till Hantverksakademin?

Vilka krav behöver jag uppfylla för att söka till yrkeshögskola? Vilken behörighet behöver jag har för att söka utbildningen på Hantverksakademin? Här finner du svaren.

Behörighet och förkunskaper

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Krav på särskilda förkunskaper

För att bli antagen till utbildningen på Hantverksakademin krävs:

  • Kunskaper som motsvarar följande kurser som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1, Hantverksteknik 2 och Material och miljö.
  • Lärlingsplats inom yrkesområdet.

Särskilda förkunskaper - motivering

Motiveringen angående krav på särskilda förkunskaper är att dessa kunskaper, färdigheter och kompetenser är en nödvändig utgångspunkt för att den studerande skall kunna nå målen för utbildningen inom ramen för avsatt tid. Därtill är LIA-platserna av den art att viss nivå inom yrket krävs för att på ett bra sätt tillgodogöra sig utbildningen.

Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen

Hantverksakademin använder sig av den digitala plattformen yh-antagning.se för att genomföra hela behörighetsprocessen. Denna tjänst innehåller även verktyg för dokumentation av behörighetsprocessen. All dokumentation om respektive sökande samlas i personliga digitala mappar som sedan följer dig som studerande genom hela utbildningen.

Du som sökande till Hantverksakademin följer behörighets- och antagningsprocessen via yh-antagning.se.

Reell kompetens

Du som sökande kan önska att bli behörigförklarad med hänvisning till reell kompetens.

Att utröna vad den sökande faktiskt behärskar inom sökt hantverksyrke är av naturliga skäl mycket viktigt i denna utbildning. Som verktyg för detta använder vi Myndighetens mallar för kompetenskartläggning och kompetensutlåtande. Detta genomförs och bedöms av skolan. Resultatet kopplas till de krav som ställs för att kunna förklara dig som behörig till utbildningen i aktuellt yrke.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning, utöver det som ligger till grund för behörighet, bedöms och poängsätts. För utbildningar på deltid görs en bedömning av utbildningens dignitet på yrkesområdet; därefter omräknas studietiden till heltids studietimmar och poängsätts.

Yrkeserfarenhet

Tidigare yrkeserfarenhet, utöver det som ligger till grund för behörighet, bedöms och poängsätts. Yrkeserfarenhet mäts i förhållande till arbetad tid inom aktuellt yrkesområde omräknat till heltid.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Efter behörighetsbedömning påbörjas en urvalsprocess. I första hand tas hänsyn till erhållen poäng efter bedömning av yrkeserfarenhet och tidigare utbildning. Ansvariga för antagningsprocessen är utbildningens ledningsgrupp. Du som sökande är antagen när urvalsprocessen är avklarad och en kvalitetssäkrad LIA-plats finns tillgänglig, samt då utbildningens ledningsgrupp har godkänt den slutliga antagningen.

Rutiner vid tillgodoräknande

Tillgodoräknande kan gälla hel eller del av kurs och i detta gäller samtliga betygssteg. Vid inkommen ansökan görs inledande kontroll och bedömning av din utbildningsdokumentation. För dig som kan ge godtagbart underlag som visar på tidigare införskaffade kunskaper, färdigheter och kompetenser som är av den beskaffenhet samt har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella kursen/kurserna anordnas prövning för teoretisk kurs och validering av LIA-kurs. Du kan också åberopa tidigare förvärvad kunskap som saknar dokumentation. En inledande intervju avgör då om det finns anledning att gå vidare med prövning eller validering. Ett individuellt upplägg konstrueras och genomförs av behörig person. Beroende på kursens eller momentets beskaffenhet kontrolleras detta olika, dock alltid av behörig kontrollant. Slutligt beslut fattas av ledningsgruppen.

Generellt prövas detta enligt följande:

  1. Genomgång av utbildningsdokumentation
  2. Genomgång av dokumenterad yrkeserfarenhet eller intervju om dokumentation saknas
  3. Praktisk och/eller teoretisk validering/prövning
  4. Beslut fattas av utbildningens ledningsgrupp

Du får ett skriftligt beslut. Ovanstående modifieras utifrån bedömning av behov. Steg 3 genomförs om steg 1 eller steg 2 inte anses tillräckliga för beslut. Processen dokumenteras i varje led och förvaras såväl fysiskt, i din mapp, som digitalt i skolans webbplattform.