Smala hantverksyrken

Smala hantverksyrken har inget med midjemåttet att göra. Ett smalt yrkesområde är ett område som sysselsätter ett fåtal personer, präglas av fåmansföretag, omfattas av kunskaper, färdigheter och kompetens som riskerar att försvinna eller som är så ny att den enbart behärskas av ett fåtal.

Sammanfattande definition


Utgångspunkten för alla Yh-utbildningar inom smala yrkesområden är att de ska tillgodose behov av eftergymnasiala yrkesutbildningar som avses leda till förvärvsarbete för de studerande, eller till en ny nivå inom deras yrke. Utbildningarna ska även medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället.

Ett smalt yrkesområde - av intresse för individen och samhället - är ett område som sysselsätter ett fåtal personer, präglas av fåmansföretag, omfattas av kunskaper, färdigheter och kompetens som riskerar att försvinna eller som är så ny att den enbart behärskas av ett fåtal. Inom smala yrkesområden finns sällan några starka branschorganisationer eller en stor andel anställande företag. Däremot kan kompetensen inom ett smalt yrkesområde vara viktig för tillväxten inom andra sektorer.

En utbildning inom ett smalt yrkesområde bedrivs ofta med tydlig koppling till yrkesroll och yrkesutövning, individuellt eller i små studerandegrupper och har ofta stor andel lärar- eller handledarledd tid.


Kännetecken för ett smalt yrkesområde

 
 • Ett smalt yrkesområde sysselsätter endast ett fåtal personer.
 • Inom ett smalt yrkesområde kan det finnas flera mycket smala specialistkompetenser/yrkesroller.
 • Ett smalt yrkesområde är kvalificerat – det vill säga yrkesutövningen kräver en kompetens med både bredd och djup.
 • Ett smalt yrkesområde har ofta sina rötter inom traditionellt hantverk.
 • Ett smalt yrkesområde kan också vara så nytt att det inte hunnit få fäste på arbetsmarknaden ännu.
 • Detta uppstår exempelvis genom teknikutveckling eller förändrade omvärldsfaktorer och har då ofta innovativa inslag.


Kännetecken för en utbildning inom ett smalt yrkesområde

 
 • En utbildning som leder till smal, unik specialistkompetens inom ett traditionellt hantverk.
 • En utbildning som är betydelsefull för att kunskaper, färdigheter och kompetens ska finnas kvar och utvecklas i vårt samhälle.
 • En utbildning som är helt ny i sitt slag och leder till en ny yrkesroll som ännu inte har hittat sin form eller etablerat sig på arbetsmarknaden.
 • En utbildning där avsaknaden av en stark bransch och anställande företag medför minskade möjligheter till medfinansiering.
 • En utbildning, där behovet av lärarledd tid ofta är omfattande och som ställer stora krav på utrustning.
 • En utbildning där yrkesutövare enbart finns att tillgå i mycket begränsad omfattning, vilket påverkar möjligheten att rekrytera arbetslivsföreträdare till ledningsgruppen.
 • En utbildning där LIA har särskiljande förutsättningar, antingen som huvudsakligt inslag i en individualiserad utbildning eller som mycket svårarrangerad avseende relevans för en kvalificerad Yh-examen.
 • En utbildning som ofta bedrivs individuellt eller i små grupper, på grund av stort behov av lärar-/handledarledd tid och risk för överetablering om många utexamineras samtidigt.
 • En utbildning som vänder sig till studerande som har god förmåga till personlig ledning och ansvarstagande, ofta även med tidigare arbetslivserfarenhet.
 • En utbildning som leder till att den studerande skapar en egen nisch inom vilken han eller hon kan försörja sig helt eller delvis, ofta som egen företagare.
 • En utbildning som kan vara unik i sitt slag i landet och som kan ha betydelse även i ett internationellt perspektiv.